icoon Betrokkenheid RES

Maatschappelijke betrokkenheid


Initiatiefnemers, gemeenten en provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor participatie bij energieprojecten. Het vormgeven van een gedegen participatieproces ligt grotendeels bij de initiatiefnemer van dat project. Gemeenten en provincie scheppen de kaders via beleid en zien er proactief op toe dat de initiatiefnemer het participatieproces binnen deze kaders uitvoert. Initiatiefnemers van projecten voor zonne-energie houden zich aan de gedragscode ‘zon-op-land’ en het manifest zonneparken Noord-Nederland. Initiatiefnemers van windprojecten houden zich aan de gedragscode ‘acceptatie en participatie windenergie op land’.

Onderwerpen

icoon Participatie proces RES

Procesparticipatie

Procesparticipatie
Procesparticipatie

Doelstelling

Er vindt procesparticipatie plaats in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een energieproject.

Toelichting

Onder procesparticipatie verstaat de RES-regio Drenthe het actief en inhoudelijk informeren van de omgeving van het proces van het project, en het meepraten, meedenken, meedoen, adviseren en/of meebeslissen van de omgeving over de inpassing, reductie overlast, randvoorwaarden etc. richting de besluitvorming. Op onderstaande kaart wordt per energieproject beschreven waarop de participatie tijdens de ontwikkeling, bouw en exploitatie van dat project gericht was en wie erbij betrokken waren.

icoon Participatie proces RES

Financiële participatie

Financiële participatie
Financiële participatie

Doelstelling

Er vindt financiële participatie plaats in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een energieproject.

Toelichting

Onder financiële participatie verstaat de RES-regio Drenthe de mogelijkheid voor de omgeving om financieel deel te nemen aan het project of op een andere manier profijt te hebben van een tegemoetkoming, door middel van financiële deelneming, een omgevingsfonds, een omwonendenregeling en/of een eenmalige maatschappelijke bijdrage. Op onderstaande kaart wordt per energieproject beschreven of en van welke vorm van financiële participatie sprake is.

icoon Eigendom bij nieuwe projecten

Lokaal eigendom

Eigendom bij nieuwe projecten
Eigendom bij nieuwe projecten

Doelstelling

Er wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom bij nieuwe energieprojecten.

Toelichting

Onder lokaal eigendom verstaat de RES-regio Drenthe eigendom van de lokale omgeving waarbij iedereen (inwoners en lokale bedrijven) in de omgeving de kans krijgt om mee te investeren en mede-eigenaar te worden en de brede omgeving betrokken is als mede-eigenaar (vaak als collectief samenwerkingsverband). Het gaat om risicodragend zeggenschap van initiatief tot ontmanteling van de productie-installatie. Op onderstaande kaart wordt per energieproject beschreven of er sprake is van lokaal eigendom. Als er sprake is van lokaal eigendom, dan wordt aangegeven hoeveel procent van het project in eigendom van de lokale omgeving is en wie er eigenaar is of eigenaren zijn.

icoon Participatiebeleid

Participatiebeleid

Participatiebeleid
Participatiebeleid

Doelstelling

Gemeenten stellen participatie- en energiebeleid op of verscherpen en/of actualiseren het huidige beleid indien dat nodig is. Hierbij kiezen ze voor een participatieproces dat bij deze herziening past. Ook de provincie Drenthe heeft participatiebeleid voor energieprojecten.

Toelichting

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het huidige en verwachte participatie- en energiebeleid van de gemeenten, en op welke wijze de afspraken met betrekking tot procesparticipatie, financiële participatie en lokaal eigendom daarin zijn opgenomen.