icoon Hernieuwbare energie RES

Opwek hernieuwbare elektriciteit


In het Klimaatakkoord is afgesproken om nationaal in 2030 op land 35 TeraWattuur (TWh) elektriciteit op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Onder grootschalige zonne-energie wordt verstaan opstellingen van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kWp.

Ter vergelijking: 35 TWh komt neer op het energiegebruik van zo’n 10 miljoen huishoudens. Dat zijn meer huishoudens dan er nu in Nederland zijn. In de nabije toekomst is echter meer elektriciteit nodig voor mobiliteit, het verwarmen van gebouwen en elektrificatie van de industrie.

De RES-regio Drenthe draagt met een bijdrage van 3,45 TWh bij aan de landelijke opgave van 35 TWh. Deze bijdrage is realistisch en haalbaar op weg naar 2030.

Onderwerpen

icoon Zon en Wind RES

Opwek

Zon en Wind

Doelstelling

De Drentse bijdrage is 3.45 TWh en is als volgt opgebouwd: 1,123 TWh wind 1,249 TWh zon op land, 0,893 TWh grootschalig zon op dak, 0,234 TWh techniek neutraal in 2030.

Toelichting

Met onderstaande grafiek wordt per gemeente een beeld gegeven van de realisatiegraad en status van de opwek van hernieuwbare elektriciteit in TWh. Er is onderscheid in windenergie, zon-op-land, zon-op-dak en techniek neutraal. Techniek neutraal betekent dat er nog invulling aan moet worden gegeven; het kan gaan om opwekking van elektriciteit door middel van zonne-energie op land, zonne-energie op dak en windenergie. Onder ambitie verstaan we toekomstige te vergunnen projecten (voor windenergie en zon op land) en nieuw te realiseren zon op dak projecten.

Aantal windturbines en zonnepanelen
Aantal windturbines en zonnepanelen

Toelichting

In onderstaande grafieken staan het aantal windturbines en de hoeveelheid (ha) zonnepanelen op zon-op-land en zon-op-dak per gemeente. Dit om een indruk te geven van het ruimtebeslag van de opgegeven hoeveelheid aan TWh.

icoon Voortgang projecten RES

Voortgang projecten

Voortgang projecten
Voortgang projecten

Toelichting

In onderstaande kaart zijn, naast de ligging van de zon op land- en windprojecten, de grote daken weergegeven. De wind projecten zijn in blauw weergegeven, de zon op land projecten in het groen en de grote daken bruin. Aan de linkerkant kan een gemeente geselecteerd worden. De getallen in de grafieken zullen hierdoor automatisch mee veranderen. Ook is het mogelijk in de grafieken een selectie te maken. De kaart geeft de situatie weer van december 2023.icoon Kleinschalige opwek zon RES

Kleinschalige opwek door zon

Kleinschalige opwekking door de zon 
Kleinschalige opwekking door de zon 

Toelichting

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van het aantal TWh dat wordt opgewekt door kleinschalig zon-op-dak in Drenthe en gespecificeerd per gemeente. Bij kleinschalige opwek door zon gaat het om daken met een piekvermogen kleiner dan 15 kWh, vaak woningen. Formeel is kleinschalige opwek geen onderdeel van de RES. Aangezien het wel genoemd wordt in de RES1.0 nemen we het ook op in deze monitor.