icoon Vermeden CO<sub>2</sub> emissie RES

Bijdrage aan nationale opgave


Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In 2050 willen we energieneutraal zijn en geen aardgas meer gebruiken. Al vóór het Klimaatakkoord formuleerden de Drentse overheden ambities om de CO2-uitstoot terug te dringen. Met de bijdrage in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 geeft de RES-regio Drenthe invulling aan de duurzame opwek van elektriciteit en het verduurzamen van warmtebronnen. Bovendien wordt in Drenthe maximaal ingezet op energiebesparing onder het motto “wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken”.

De bijdrage van de RES-regio Drenthe voor 2030 sluit aan bij de afspraken in het Klimaatakkoord en is vertaald en komt samen in de RES 1.0 van de regio Drenthe. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen; in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990.

Onderwerpen

icoon Vermeden CO<sub>2</sub> uitstoot RES

Vermeden CO2 uitstoot

Vermeden CO2
Vermeden CO2

Doelstelling

0,7 Mton CO2 reductie

Toelichting

Met de 3,45 TWh aan hernieuwbare energieproductie van de RES Drenthe wordt een bijdrage geleverd aan de emissie reductie in Nederland. Deze Nationale reductie wordt berekend door een complexe modelberekening die rekening houdt met alle afspraken uit het Klimaatakkoord. De exacte CO2 reductie bijdrage is op regionale schaal daardoor eigenlijk niet te maken. Een grove indicatie is wel mogelijk, maar deze is erg afhankelijk van tijd, locatie en context waardoor er beperkt waarde aan kan worden gehecht.

Er wordt vanuit gegaan dat met het sluiten van de kolengestookte centrales 20 Mton CO2 wordt gereduceerd. Deze energieproductie wordt vervangen door hernieuwbare energie: alle zon, wind op land en zee, biomassa etc. Alle hernieuwbare energie is bij elkaar grofweg 100 TWh. 1 TWh is dan ongeveer 1% van de 20 Mton. De Drentse RES levert met 3,45 TWh aan hernieuwbare energie ongeveer 0,7 Mton vermeden CO2 uitstoot.
In onderstaande grafiek is aan de hand van de gerealiseerde/in aanbouw zijnde projecten bepaald wat de voortgang is van de hoeveelheid vermeden CO2.

icoon Op te wekken energie

Op te wekken elektriciteit

Op te wekken energie
Op te wekken energie

Doelstelling

3,45 TWh hernieuwbare elektriciteit in 2030

Toelichting

In onderstaande grafiek wordt de verdeling van de totale hoeveelheid op te wekken hernieuwbare elektriciteit per soort opwek weergegeven ten tijde van de laatste meting (Zie bronvermelding). Richting 2030 gaat het aandeel techniek neutraal naar nul. Techniek neutraal betekent dat er nog invulling aan moet worden gegeven; het kan gaan om opwekking van elektriciteit door middel van zonne-energie op land, zonne-energie op dak en windenergie.