icoon Zorgvuldig ruimtegebruik RES

Zorgvuldig ruimtegebruik

De kwaliteit en diversiteit van het Drentse landschap maakt Drenthe aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. De ontwikkeling van grootschalige opwek van elektriciteit leidt tot verandering van het Drentse landschap. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gaat de RES-regio Drenthe daarom uit van de vier ruimtelijke principes uit het Klimaatakkoord:

• Zuinig omgaan met de ruimte en streven naar zo veel mogelijk meervoudig ruimtegebruik;
• Combineren van grootschalige energieproductie met andere opgaven en investeringen;
• Zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen van vraag en aanbod;
• Aansluiten bij gebiedsspecifieke kenmerken.

Onderwerpen

icoon Zon op land per soort locatie RES

Zon op land per soort locatie

Zon op land per soort locatie
Zon op land per soort locatie

Doelstelling

Onze doelstelling is zoveel mogelijk zon-op-land projecten binnen de gebouwde omgeving ontwikkelen.

Toelichting

Door grootschalige productie van zonne-energie binnen de bebouwde omgeving wordt de druk op het landschap verminderd. Voordat we nieuwe locaties voor zon-op-landprojecten aanwijzen op landbouwgronden, kijken we daarom zorgvuldig naar mogelijkheden binnen de bebouwde omgeving.

icoon Ruimtegebruik opwek zon op land RES

Ruimtegebruik opwek zon op land

Ruimtegebruik opwek zon op land
Ruimtegebruik opwek zon op land

Doelstelling

Bij zon-op-landprojecten streven we naar combinaties met meerwaarde voor andere functies en beleidsdoelstellingen en/of waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik.

Toelichting

De druk op de Drentse ruimte is groot, zon-op-landprojecten nemen veel ruimte in. Daarom willen we de ruimte zo goed mogelijk benutten zoals no-regret locaties. No-regret locaties zijn locaties waar de impact op het landschap van een nieuw zon op land project minimaal is. Met andere woorden: locaties waar we geen spijt van gaan krijgen. Het gaat hier om meervoudig ruimtegebruik. Denk aan: zonneroute a37, geluidswallen langs snelwegen, vliegvelden, zand-win-plassen, afvalstortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, enzovoort. In onderstaande kaart wordt informatie over energieprojecten gecombineerd met informatie over meervoudig ruimtegebruik.

icoon Aandacht landschap RES

Aandacht landschap

Aandacht landschap
Aandacht landschap

Doelstelling

Bij het realiseren van zon-op-landprojecten, windturbines en nieuwe elektriciteitsstations hebben we aandacht voor het Drentse landschap. We houden rekening met een aantal landschapsclassificaties en eigenschappen.

Toelichting

In onderstaande kaart wordt informatie over energieprojecten gecombineerd met Drentse landschapsclassificaties en andere eigenschappen die met het landschap samenhangen.

icoon Effecten op natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit RES

Effecten op natuurwaarden, biodiversiteit en bodemkwaliteit

Effect op natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit
Effect op natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit

Doelstelling

De doelstelling is aandacht hebben voor effecten op natuurwaarden, biodiversiteit en bodemkwaliteit bij ontwikkeling van zon-op-landprojecten, windturbines en grootschalige inzet van duurzame warmtebronnen.

Toelichting

Onderstaande informatie draagt bij aan de bewustwording en een beter begrip van de wisselwerking tussen energieprojecten en effecten op natuurwaarden, biodiversiteit en bodemkwaliteit.

icoon Verleende vergunningen RES

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen
Verleende vergunningen

Doelstelling

Benodigde vergunningen voor energieprojecten zijn voor 1 januari 2025 verleend.

Toelichting

Verleende vergunningen bieden inzicht in het tempo, de schaal en de manier waarop energieprojecten in de loop van de tijd ruimtelijk worden ingebed. Onderstaande tabel geeft per project aan of er een vergunning verleend is voor 2025. Bestaande projecten worden ook op kaart getoond.

icoon Ruimtelijke afspraken RES

Ruimtelijke afspraken

Ruimtelijke afspraken
Ruimtelijke afspraken

Doelstelling

Ruimtelijke afspraken borgen in Omgevingsvisie en plannen.

Toelichting

Voor het aanwijzen van nieuwe locaties voor zon-op-landprojecten en windturbines zijn acht afspraken gemaakt. In onderstaande tabel is aangegeven per gemeente wat de status daarvan is. Daarnaast is aangegeven in hoeverre de afspraken geborgd zijn in plannen.